08.01.2018 1,144

SSS

1- POS CİHAZI KULLANIMI İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR
2- ÜYE OLMAK İÇİN VE ÜYE STATÜ DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN SIK SORULAN SORULAR


POS CİHAZI KULLANIMI İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR
Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden çıkarılan 379 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek faaliyeti icra eden dişhekimlerinin, iş yerlerinde anılan Tebliğde belirtilen özellikleri taşıyan kredi kartı okuyucuları (POS) bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları zorunluluğu getirilmiş ve bu cihazlarla düzenlenecek POS belgelerinin, dişhekimlerince yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş "serbest meslek makbuzu" olarak kabul edilmesi uygun görülmüş ve bu uygulamanın 01/06/2008 tarihinden itibaren başlayacağı açıklanmış, ancak uygulamanın başlama zamanı 05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 382 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01/09/2008 tarihi olarak değiştirilmiştir. 05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan V.U.K. Genel Tebliği için tıklayınız. 

1) Eski POS Cihazım ile ilgili Tebliğin gereklerini yerine getirerek kredi kartı çekimi yapabilir miyim?
01.09.2008 tarihi itibariyle eski POS cihazları kullanılmayacaktır, bu cihazların sahipleri (bankalar, katılım bankaları vb.) tarafından ya toplanacak ya da bu Cihazlar V.U.K Tebliğinde yer alan esas ve usullere uygun hale getirilecektir.

2) POS Cihazımın bahsi geçen Tebliğe uygun olmaması halinde ceza alır mıyım?
Bu Tebliğde belirtilen özellikleri taşıyan POS cihazlarını iş yerlerinde bulundurmayan veya belirtilen şartları taşımayan cihazları kullandıkları tespit edilen dişhekimlerine, V.U.K. mükerrer 355/1 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilir.

3) POS Cihazı ile işlem yapmadığım gün için de POS Cihaz çıktısı almam zorunlu mudur?
Dişhekimlerimizin gün içerisinde herhangi bir işlem yapılmaksızın POS’un kullanılmaması halinde gün sonunda kapanış raporu alınmamasına gerek yoktur.

4) POS Cihazını alabilmem için anlaşmalı bir banka mevcut mudur?
Türk Dişhekimleri Birliği’nin ve Ankara Dişhekimleri Odamızın POS Cihazının alınması ve kullanılması konusunda herhangi bir banka ile anlaşması bulunmamaktadır. Dişhekimleri POS Cihazını sağlayabilen her banka ile anlaşma yapabilmektedir. 
TDB tarafından 4 banka ile (Garanti, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası) yapılan ve Ankara Dişhekimleri Odası tarafından Türkiye Ekonomi Bankası ile yapılan görüşmeler sonucunda bankaların teklifleri için tıklayınız.

5) POS Cihazının çıktısı serbest meslek makbuzu yerine geçer mi?
POS Cihazının çıktısı serbest meslek makbuzu yerine kullanılabilmektedir ve çıktının altında “Bu belge V.U.K uyarınca serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündedir” ifadesi yer almaktadır. Örnek POS Belgesi için tıklayınız.

379 sayılı genel tebliğe uygun POS cihazlarını 01.09.2008 tarihinden itibaren kullanmaya başlayacak meslektaşlarımızın, bu cihazlarla düzenlenen belgelerinin “serbest meslek makbuzu” olarak kabul edileceği, ayrıca serbest meslek makbuzu düzenlemeyeceklerine ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30.05.2008 tarih ve V.U.K.-36/2008-6/POS Belgesi -1 sayılı sirküler için tıklayınız.

6) Kredi kartıyla ödeme yapan Kurum veya Kuruluş hastalarının Kurum veya Kuruluşlarınca istenen ayrıntılı faturaları için POS Cihazı çıktısı, ayrıntılı kalemleri göstermemesinde dolayı yeterli bilgi içermemektedir. Bu tür ödeme yapılan Kurum veya Kuruluş hastaları için nasıl bir işlem uygulanır?
POS belgesinde yer alan toplam tahsilat tutarı ile serbest meslek makbuzunda yer alan tutarın farklı olmaması kaydıyla, POS cihazı kullanılarak tahsil edilen ödemelerde; bu makbuzun ayrı bir fatura değil, aynı işlem için kesilen makbuz olduğunu ifade edecek bir açıklamanın (POS çıktısının tarih ve no sunun Serbest Meslek Makbuzuna yada Serbest Meslek Makbuz seri ve sıra nosunun POS çıktısına) yazılarak ve serbest meslek makbuzunun aslının altına eklenerek hastaya verilmesi gerekmektedir. 

7) Kurum veya Kuruluş hastalarının Kurum veya Kuruluşlarınca istenen ayrıntılı faturaları için aynı anda hastaya kesilen Serbest Meslek Makbuzu ve POS Cihazının çıktısının beraber verilmesi nedeniyle çift vergi ödenir mi?
3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun 40 ıncı maddesine göre serbest meslek makbuzunun Asgari Ücret Tarifesine uygun olarak düzenlenmesi zorunlu olup, Asgari Ücret Tarifesi yaklaşık 300 kalemden oluşmaktadır. Dişhekimlerinin tedavi kalemleri için POS belgesi ile beraber serbest meslek makbuzu düzenlemeleri durumunda bu iki belgeden sadece biri gelir olarak dikkate alınacaktır. Bu belgeyi kullanan açısından da her iki belgeye istinaden sadece bir gider kaydı yapılacaktır.  POS belgesi ile beraber serbest meslek makbuzu düzenlenmesine ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 29.08.2008 tarih ve 86248 sayılı açıklama için tıklayınız.

8) POS Cihazı için geç müracaat ettim ceza uygulanır mı?
V.U.K.Genel Tebliği’ne göre 01.09.2008 tarihinden itibaren iş yerlerinde kredi kartı okuyucuları (POS Cihazı) bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları zorunluluğu getirilmiştir. Bu tarihten sonra POS Cihazları için müracaat edildiği kayıtlarda görünen dişhekimlerimize Maliye Bakanlığı’nca yapılan denetimlerde cezai işlemler uygulanmaktadır.

9) Şirket Ortaklığı üzerinden hizmet veren dişhekimliği faaliyetleri için POS Cihazı çıktısında Mükellefiyet yine şahıs üzerinden mi geçerlidir?
Adi ortaklık olarak faaliyet gösteren dişhekimlerinin POS cihazı ile düzenleyecekleri belgede TC kimlik numarasının yerine ortaklık adına tesis edilen vergi kimlik numarasının yazılı olması gerekmektedir.

10) Dişhekiminin muayenehanesini V.U.K. Genel Tebliği’nin geçerlilik kazandığı 01.09.2008 tarihinden sonra açması durumunda POS Cihazını ne zaman bulundurması gerekmektedir?
Yeni işe başlayan diş hekiminin POS cihazı bulundurma ve kullanma mecburiyeti işe başlama tarihini takip eden 30 günün sonundaki ilk iş gününde başlamaktadır. Ancak bu sürede dişhekiminin bankaya müracaat etmiş olmakla beraber cihaz alamadığını ispat etmesi halinde verilen süreyi takip eden 30 gün içerisinde yeniden POS cihazı temin edebilmek için Bankaya başvuru yapması gerekmektedir. İlgili sirküler için tıklayınız.

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak, sağlık kuruluşlarına hizmet veren ve iş yeri adresi olarak ikametgahlarını gösteren veya sağlık kuruluşlarında ücretli olarak görev yapmakla beraber günlük çalışma saatlerinin bir kısmında bu kuruluşların odalarını kiralamak suretiyle serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimler hakkında yaptırılacak Maliye Bakanlığı yoklaması sonucunda ikametgahlarının bir bölümünün dahi "faaliyetin icrasına tahsis edilmesi" veya faaliyetin icra edildiği "yer" olma özelliğini taşıdığının tespit edilmesi halinde bu yer hekimlik faaliyetinin yapılacağı işyeri olarak kabul edilir ve bu işyeri için de yine V.U.K Tebliği gereği POS cihazı bulundurma ve kullanma zorunluluğu bulunmaktadır.

11) POS Cihazı kullanmayı şart koşan ilgili V.U.K. Genel Tebliği’ne göre hangi koşullara uymamak cezai işlem uygulanmasını gerektirir? Hangi ceza verilir?
+ 379 ve 382 nolu Tebliğlerde belirtilen özellikleri taşıyan POS cihazlarını iş yerlerinde bulundurmayanlara veya Tebliğde öngörülen şartları taşımayan cihazları kullandıkları tespit edilenlere, V.U.K. mükerrer 355/1 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası uygulanır.

+ Söz konusu Tebliğin 3 üncü bölümde açıklanan özellikleri taşımayan kağıt ruloları kullandığı veya POS Cihazını kullanmak suretiyle hizmet verdiği halde günlük kapanış raporu almadığı tespit edilen mükelleflere ise her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere, V.U.K 352/II-7 nci maddesine göre ikinci derece usulsüzlük cezası kesilir.

12) Kullandığım POS cihazı Maliye Bakanlığı tarafından tanımlanan standartlara uygun olmadığı iddiasıyla tarafıma para cezası kesilmiştir. Yapılan bu uygulamaya karşı dava açabiliyor muyum? Örnek dava dilekçesi var mıdır? 
Maliye Bakanlığı’nın ilgili V.U.K Tebliği ile ilgili olarak son günlerde yoğunlaşan bu cezalar için Dişhekimlerimizin hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır. V.U.K Tebliği uyarınca madur olan üyelerimiz için dava açmalarında örnek oluşturacak olan dava dilekçesi için tıklayınız.

ÜYE OLMAK İÇİN VE ÜYE STATÜ DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN SIK SORULAN SORULAR
1. Türk Dişhekimleri Birliği Genel Kurul Kararı gereği belirlenmiş olan 2011 Yılı üye kayıt ve aidat bedelleri; 
- Türk Dişhekimleri Birliği Genel Kurul Kararı gereği belirlenmiş olan 2011 Yılı üye kayıt ve aidat bedellerine ulaşmak için tıklayınız. (Ekteki formu yazıcıdan çıktı olarak alıp doldurduktan sonra odamıza fakslayarak da ödeme yapabilirsiniz. Ödeme formuna ulaşmak için tıklayınız.)

2. Üye kimlik ve ikametgah bilgisi değişikliği örnek dilekçeleri;
- Evlilik nedeniyle soyad değişikliği örnek dilekçesi için tıklayınız.
- Boşanma nedeniyle soyad değişikliği örnek dilekçesi için tıklayınız. 
- Ev/iş adres bilgisi değişikliği örnek dilekçesi için tıklayınız.
- Başka Odadan nakil gelme örnek dilekçesi için tıklayınız.
- Çalışmadan başka Odaya nakil gitme örnek dilekçesi için tıklayınız.
- Muayenehaneyi yeni kapatarak, başka Odaya nakil gitme örnek dilekçesi için tıklayınız.

3. Yeni üye statü değişikliği örnek dilekçeleri;
- Yeni Üye çalışmayan/kamuda çalışan statüden üyelik başlatma örnek dilekçesi için tıklayınız.
- Yeni Üye muayenehane açılışı serbest dişhekimi statüsünden üyelik başlatma örnek dilekçesi için tıklayınız.
- Yeni Üye müşterek muayenehane açılışı serbest dişhekimi statüsünden üyelik başlatma örnek dilekçesi için tıklayınız.
- Yeni Üye Ağız Diş Sağlığı Polikliniği açılışı serbest dişhekimi statüsünden üyelik başlatma örnek dilekçesi için tıklayınız.
- Yeni Üye Ağız Diş Sağlığı Polikliniğinde/Tıp Merkezinde/Poliklinikte çalışmaya başlayarak serbest dişhekimi statüsünden üyelik başlatma örnek dilekçesi için tıklayınız.

4. Çalışmayan/Kamuda Çalışan üye, iş yeri değişikliği örnek dilekçeleri;
- Çalışmayan/Kamuda Çalışan üyenin muayenehane açarak serbest dişhekimi statüsünden üyelik devamı örnek dilekçesi için tıklayınız.
- Çalışmayan/Kamuda Çalışan üyenin müşterek muayenehane açarak serbest dişhekimi statüsünden üyelik devamı örnek dilekçesi için tıklayınız.
- Çalışmayan/Kamuda Çalışan üyenin Ağız Diş Sağlığı Polikliniği açarak serbest dişhekimi statüsünden üyelik devamı örnek dilekçesi için tıklayınız.
- Çalışmayan/Kamuda Çalışan üyenin Ağız Diş Sağlığı Polikliniğinde/Tıp Merkezinde/Poliklinikte çalışmaya başlayarak serbest dişhekimi statüsünden üyelik devamı örnek dilekçesi için tıklayınız.

6. Serbest çalışan üye iş yeri değişikliği örnek dilekçeleri;
- Serbest çalışan üyenin muayenehane adres değişikliği örnek dilekçesi için tıklayınız.
- Serbest çalışan üyenin muayenehane kapanışı örnek dilekçesi için tıklayınız.
- Serbest çalışan üyenin müşterek muayenehane adres değişikliği örnek dilekçesi için tıklayınız.
- Serbest çalışan üyenin müşterek muayenehane kapanışı örnek dilekçesi için tıklayınız.
- Serbest çalışan üyenin Ağız Diş Sağlığı Polikliniği kapanışı örnek dilekçesi için tıklayınız.
- Serbest çalışan üyenin Ağız Diş Sağlığı Polikliniğinden/Tıp Merkezinden/Poliklinikten ayrılışına ilişkin örnek dilekçe için tıklayınız.

7. Yeniden üyelik başlatacak olan çalışmayan/kamuda çalışan üye;
- Yeniden üyelik başlatacak olan çalışmayan üyenin, çalışmayan/kamuda çalışan statüden üyelik başlatma evrakları için tıklayınız (Başvuru Dilekçesi Oda’da doldurulacaktır).
- Yeniden üyelik başlatacak olan çalışmayan üyenin muayenehane açarak serbest dişhekimi statüsünden üyelik başlatma örnek dilekçesi için tıklayınız.
- Yeniden üyelik başlatacak olan çalışmayan üyenin müşterek muayenehane açarak serbest dişhekimi statüsünden üyelik başlatma örnek dilekçesi için tıklayınız.
- Yeniden üyelik başlatacak olan çalışmayan üyenin Ağız Diş Sağlığı Polikliniği açarak serbest dişhekimi statüsünden üyelik başlatma örnek dilekçesi için tıklayınız.
- Yeniden üyelik başlatacak olan çalışmayan üyenin Ağız Diş Sağlığı Polikliniğinde/Tıp Merkezinde/Poliklinikte çalışmaya başlayarak serbest dişhekimi statüsünden üyelik başlatma örnek dilekçesi için tıklayınız.

DUYURULAR

01.03.2019 ODA İLETİŞİM NUMARASI

ODA İLETİŞİM NUMARASI [...]

01.03.2019 1,062

08.01.2018 TDB 2018 Yılı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi

Dişhekimlerinin 2018 yılında uygulayacakları `Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi`, Odalarımızdan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda belirlener [...]

08.01.2018 0